Aanbrengen voorbelasting, werk Badweg, slopen waterbassin en aanbrengen bestratingsproefvak Zeekant

23 mrt 2020

Nederland is net als in de rest van de wereld in de ban van het coronavirus. Uiteraard heeft dit alles ook invloed op de werkwijze van project Metro aan Zee. Op diverse plekken in het gebied gaan de voorbereidende werken voor de doortrekking van de metro naar het strand voorlopig nog wel door. Hierbij wordt rekening gehouden met de veiligheid. De aannemers hebben de geldende RIVM-regels in het werkproces meegenomen. Zo zijn er momenteel bij het aanbrengen van de voorbelasting gemiddeld vier werknemers van de aannemers op het bouwterrein aanwezig, aangevuld met zo nu en dan directievoering, landmeters e.d. Alle aanwezigen op het bouwterrein moeten rekening houden met de onderlinge afstand. In de communicatie met u hebben we ook aanpassingen moeten doen. De Rotterdamse bibliotheken zijn voorlopig dicht en daarmee vervalt ook ons inloopspreekuur. Ook hebben we in verband met de veiligheid besloten dat de commissie Bouwbegeleiding van 26 maart wordt uitgesteld naar een later te bepalen tijdstip. Voor vragen is het project bereikbaar op telefoonnummer 010 489 43 34 en/of via het contactformulier. Hieronder volgt een stand van zaken en een blik op de komende werkzaamheden.

Actueel 2 juli 2020 Voorbelasting Strandweg
Achter de appartementen aan de Strandweg is over de voorbelasting een anti-verstuivingsmiddel aangebracht. Op de steile taluds werd dit middel niet goed vastgehouden. Afgelopen week is op deze taluds een nieuw middel aangebracht. Een stortbui van afgelopen woensdagavond heeft echter stukken van het nog niet uitgeharde middel weggespoeld. De aannemer heeft dit hersteld. 

_____________________________________________________________
 

23 maart 2020 

Voorbelasting Strandweg-Paviljoenweg

Achter de appartementen aan de Strandweg, waar de metro in een tunnel gaat rijden, is een slappe grondlaag in de diepe ondergrond aanwezig. Om deze laag samen te drukken wordt momenteel een zogenaamde voorbelasting van zand aangebracht. Het zand voor deze voorbelasting wordt door een transportband aangevoerd en middels een shovel laagsgewijs uitgespreid en verder verdeeld. Tijdens deze ophoging worden diverse metingen uitgevoerd. Zoals in bijgaande dwarsdoorsnede is aangegeven wordt opgehoogd tot een hoogte van maximaal 15 meter boven NAP. Dit betekent dat er plaatselijk 8 meter zand zal worden aangebracht. Als het zand de uiteindelijke hoogte heeft bereikt zal hierover een anti-verstuivingsmiddel worden aangebracht. Deze werkzaamheden lopen door tot ongeveer half april. Hierna zullen de transportbanden afgevoerd worden. Deze voorbelasting blijft geruime tijd liggen. Bij de aanvang van het opvolgende contract wordt de voorbelasting verplaatst. Naar verwachting zal dat einde van 2020 zijn.

Waterbassin Strandweg
Helaas kunnen wij het waterbassin nabij de Strandweg niet handhaven omdat deze in de weg ligt voor de realisatie van de voorbelasting voor de metrobaan. Dit waterbassin wordt gedeeltelijk gesloopt. Deze sloopwerkzaamheden zijn gepland vanaf maandag 23 tot en met vrijdag 27 maart. In de sloopvergunning werden geen specifieke eisen gesteld ten aanzien van de werktijden, maar wij menen als project Metro aan Zee dat het voor de omgeving minder hinderlijk is als het sloopwerk tussen 8.00 uur en 17.00 uur wordt uitgevoerd. Deze sloopwerkzaamheden kunnen helaas niet zonder (mogelijk) geluidoverlast plaats vinden. Tevens zullen aan de bouwhekken doeken worden opgehangen om weg spattend grind naar omgeving te voorkomen.Na het slopen van het waterbassin wordt de voorbelasting op die positie nog verder geprofileerd en zal lokaal zandtransport benodigd zijn.
 
Badweg-riolering
Op maandag 23 maart wordt een stuk riolering onder de oversteekplaats in de Zeekant verwijderd. Nadat in de afgelopen weken het persriool en riolering is aangepast, kan dit vervallen stukje riolering nu verwijderd te worden. Tijdens deze werkzaamheden is Zeekant-Noord niet bereikbaar.
 
Badweg / Zeekant proefvak bestrating
Halverwege de Zeekant, ter hoogte van de aansluiting met de Badweg, wordt vanaf maandag 30 maart tot en met vrijdag 3 april een proefvak van diverse soorten bestrating aangebracht. De gemeente Rotterdam wil hiermee onderzoeken welke materialen qua onderhoud en gebruik het beste kunnen worden toegepast op het te realiseren nieuwe strandplein. Tijdens de uitvoering van dit werk wordt het verkeer vanaf de Badweg, in twee richtingen, links en rechts van het middeneiland naar de Zeekant geleid.
 
EHBO, Strandzaken, Badloods
De Nutsbedrijven moeten nog enkele werkzaamheden uitvoeren. Het coronavirus heeft natuurlijk gevolgen voor de bouwplanning. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de gebouwen, zoals eerder gecommuniceerd, begin april open gaan. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2 maart 2020

Verwijderen toplaag Strandweg
Momenteel wordt de toplaag (de bovengrond) achter de appartementen aan de Strandweg afgegraven en in bergjes neergelegd, zodat de aannemer de grond kan beladen en vervoeren op transportbanden. Dit voorwerk wordt gedaan om de tijdsduur van de inzet van de transportbanden en het gebruik van de bijbehorende aggregaten te minimaliseren. Omdat deze grond goede kwaliteit zaad- en humushoudende delen bevat, slaat de aannemer de toplaag op in een depot. In de eindfase wordt de toplaag bovenop het tunneldak gelegd.
 
Transportbanden 
Om de toplaag - en in een volgende fase het zand voor de voorbelasting – te vervoeren, heeft de projectorganisatie gekozen voor de inzet van transportbanden op de bouwlocatie achter de appartementsgebouwen. Deze transportbanden zal de aannemer over enkele weken tussen de Strandboulevard en de Strandweg opbouwen. Het gebruik van transportbanden moet verkeersbewegingen achter de appartementsgebouwen zo veel mogelijk beperken. Verderop, vanaf de Strandboulevard richting de zeekant, wordt de grond naar het depot aan de Badweg gereden. Tijdens de uitvoering daarvan worden verkeersregelaars ingezet. Zie bijgevoegde foto voor de locatie van het depot. De optie om grond via een brug over de Strandboulevard te transporteren, is vervallen omdat deze optie meer overlast voor het wegverkeer zou opleveren. Als de alle grond naar het depot is vervoerd, worden de transportbanden omgedraaid.  Het zand vanaf het gebied ten westen van de Strandboulevard en nabij de Paviljoensweg wordt dan getransporteerd naar de locatie van de toekomstige spoorbaan achter de appartementen aan de Strandweg. Dit zand wordt hier aangebracht om een slappe laag in de ondergrond samen te drukken. Het zand wordt in een ophoging verwerkt; dit wordt een voorbelasting genoemd.

Voorbelasting
Als de voorbelasting er ligt, wordt deze afgedekt met een anti-verstuivingsmiddel (biologisch afbreekbaar). De voorbelasting blijft liggen totdat consolidatie bereikt is en geotechnisch vastgesteld is dat de waterspanningen in de betreffende grondlaag zijn hersteld. De benodigde waterspanningsmeters zijn inmiddels aangebracht. De verwachting is dat de consolidatieperiode in totaal 4 tot 5 maanden zal duren. (N.B. de consolidatieperiode gaat pas in als de voorbelastingen op eindhoogte zijn.) Gedurende de consolitatieperiode wordt de zetting van de ondergrond regelmatig gemeten en wordt de waterspanningen voortdurend gemeten met dataloggers. De objecten in de omgeving (waaronder de appartementsgebouwen) worden bij aanvang wekelijks gemeten.
 
Waterbassin
Uit archief- en vooronderzoek van de spoorverlenging kwam de aanwezigheid van een waterbassin naar voren. Afgelopen periode is het bovenvlak van het waterbassin ontgraven en ingemeten. Het waterbassin is in werkelijkheid groter dan uit archiefonderzoek bleek, ook ligt het op een iets andere locatie. Momenteel wordt onderzocht of het bassin gesloopt moet worden voor de aanleg van de metrobaan.
 
Badweg / Zeekant kabels- en leiding werkzaamheden
Het omleggen van kabels en leidingen in de Badweg en Zeekant is bijna afgerond. Morgen wordt de stroom afgesloten bij alle strandondernemers aan de zeekant om de voeding van de oude trafo aan de Zeekant (naast the Bing) naar de nieuwe trafo (tegenover de the Bing) over te zetten. Stedin heeft de ondernemers hier al eerder over geïnformeerd. Het overzetten van de pers- en gasleiding zal binnenkort ook plaatsvinden. Hierna kunnen de aanwezige lasputten worden dichtgelegd kan de bestrating worden hersteld. Het nieuwe fietspad naar de Zeekant, het omgelegde fietspad langs de Badweg en een stukje van de rijweg in de Zeekant worden naar verwachting 10 maart geasfalteerd.
 
Eindplein, fiets- en motorparkeerplaats en terrassenplan
Op dinsdag 18 februari is het Inrichtingsplan Stationsomgeving Hoek van Holland Strand voor de Hoekse Lijn vastgesteld door het college van B en W. Het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam gaat nu het ontwerp uitwerken. Daarna volgt de aanbesteding en de uitvoering. De oplevering staat gepland in 2022. Binnenkort zal projectmanager Peter Oosterloo met de strandondernemers in gesprek gaan. Belangrijke items om te bespreken zijn: het maken van het definitieve terrassenplan en de aanleg van fietsparkeerplaatsen aan de Zeekant.

Station Hoek van Holland Haven
Rond het in aanbouw zijnde metrostation Hoek van Holland Haven is een nieuwe uitvoeringsfase gestart. Er wordt in de komende weken op het Stena-terrein tussen het kort- en langparkeerterrein gewerkt en aan de zuidelijke rijbaan van de Stationsweg. In april wordt vervolgens op het Stena terrein de noordelijke rijbaan van de Stationsweg opgepakt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

8 januari 2020

Start werk Badweg en aanleg fietspad
Om de bouw van het metrostation Hoek van Holland Strand mogelijk te maken, is er gestart met een fietsverbinding vanaf het fietspad door de Van Dixhoorndriehoek naar de Zeekant. Vanaf 10 januari worden de werkzaamheden aan de Badweg weer opgestart. Er wordt gestart met het aanleggen van een strandslag (verhoogd duin) in de Badweg. Vanwege de bouw van het metrostation en de aanleg van een strandslag moeten er kabels- en leidingen omgelegd worden. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf de slagbomen in de Badweg, over het plein aan de Badweg, tot in de Zeekant. Deze werkzaamheden lopen naar verwachting door tot in het voorjaar van 2020. Hierdoor zal er voor de ondernemers aan het plein van de Badweg minder ruimte aan de voorzijde van hun pand beschikbaar zijn. Er blijft wel een looproute voor de winkels aanwezig. Het bedrijf Stedin start in januari met het aanleggen van nieuwe kabels vanaf de Koningin Emmaboulevard via de Badweg naar de nieuwe trafo aan de Zeekant. 

Strandweg en Voorbelasting
In januari 2020 wordt tussen de Paviljoensweg en de Strandweg de begroeiing tussen de paddenschermen verwijderd. In februari zal vervolgens gestart worden met het aanbrengen van een voorbelasting op de locatie waar de metro in een tunnelbak gaat rijden. Vanwege de natuurwetgeving dient deze voorbelasting met zand uit het gebied te geschieden. Dus zand vanaf de omgeving Paviljoensweg en Strandboulevard zal door middel van transportbanden verplaatst worden naar de achterzijde van de appartementen aan de Strandweg. 
 
Werken aan de Paviljoensweg
In de afgelopen weken is de Paviljoensweg omgelegd en is een aansluiting op de Strandboulevard gemaakt.  Ook zijn kabels en leidingen in de Paviljoensweg aangepast om de doortrekking van de metrolijn naar het strand mogelijk te maken. Deze werkzaamheden lopen door tot eind januari 2020.
  
Voorzieningen EHBO, toiletten, rolstoel-uitleen 
Direct aan het strand naast het plein aan de Zeekant heeft de gemeente Rotterdam tijdelijke voorzieningen voor de EHBO, de toiletten en de rolstoel-uitleen gerealiseerd. 

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam