Inspraak

Actueel: bestemmingsplanprocedure Rotterdam HvH Spoorverlenging

Het bestemmingsplan ligt nog bij de Raad van State. Op 20 november 2017 sloot de termijn waarin appelanten nog hun reactie kunnen geven. De Raad van State verwerkte alle informatie. Op 1 maart was de zitting. Actueel: 15 augustus 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Spoor Hoekse Lijn mag worden verlengd tot aan de kust van Hoek van Holland.


15 maart 2017 Publicatie in de Staatscourant
Kennisgeving bestemmingsplan “Hoek van Holland-Spoorverlenging”
Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 23 februari 2017 het bestemmingsplan “Hoek van Holland-Spoorverlenging” (NL.IMRO.0599.BP2095HvHStrandsp-) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen betreffen een aantal zinnen en illustraties in de toelichting, alsmede het herstel van een technische fout in de planregels.

23 februari 2017 - Het herziene voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Hoek van Holland-spoorverlenging', punt 14

2 november 2016 - Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Hoekse Lijn Spoorverlenging. Meer informatie en de bijbehorende documenten vindt u op de site van de gemeente Rotterdam.

Bestuurlijke kalender bestemmingsplanprocedure Spoorverlenging HvH
01 november 2016 College
23 november 2016 Hoorzitting 
07 december 2016 Raadscommissie BWB/EHMD / Is 8 februari 2017 behandeld
15 december 2016 Raad / De behandeling en vaststelling heeft 23 februari 2017 plaatsgevonden.

Wat houdt de bestemmingsplanprocedure Spoorverlenging HvH in?

  • Aanpassingen vanaf station Hoek van Holland Haven tot aan Hoek van Holland Strand
  • Zienswijzen burgers, instanties
  • Adviescommisie mer en gebiedscommissie
  • Input voor Nota van beantwoording
  • Aanvullende verkenningen en onderzoeken Bestemmingsplan Spoorverlenging (inclusief MER, Passende Beoordeling, Nota van beantwoording)
  • Daarna bestaat nog de mogelijkheid tot beroep. De termijn van de tervisielegging is 6 weken. Tegen het plan kan alleen beroep worden aangetekend door de partijen die eerder een zienswijze hebben ingediend.

Wijzigen geluidproductieplafonds Hoekse Lijn
Bekendmaking Bureau Sanering Verkeerslawaai, Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De staatssecretaris van I&M maakt bekend dat zij besloten heeft het verzoek van het college B en W van de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis toe te wijzen en de geluidproductieplafonds te wijzigen op 454 referentiepunten, gelegen langs de Hoekse Lijn. 

Vastgestelde bestemmingsplannen

Maassluis
Dinsdag 1 december 2015 heeft de gemeenteraad van Maassluis het bestemmingsplan Hoekse Lijn vastgesteld. Maassluis Ontwerpbestemmingsplan 'Hoekse Lijn' en ontwerpMER 'Hoekse Lijn. Bijbehorende documenten op de site ruimtelijkeplannen.nl: vaststellingsbesluit, regels, toelichting, bijlage, externe verwijzing.

Vlaardingen
Dinsdag 8 december 2015 heeft het college van B en W in Vlaardingen de diverse planologische afwijkingen bestemmingsplan Hoekse Lijn vastgesteld. Bekendmaking, Toelichting bijlagen MER/deelrapporten, Besluitdocument.

Schiedam
Dinsdag 15 december 2015 heeft de gemeenteraad van Schiedam het bestemmingsplan Hoekse Lijn vastgesteld. Ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-milieueffectrapport Hoekse Lijn. Bijbehorende documenten op de site ruimtelijkeplannen.nl: bekendmaking in Staatscourantvaststellingsbesluitregels, toelichtingbijlage.

Rotterdam
Donderdag 17 december 2015 heeft de gemeenteraad van Rotterdam het bestemmingsplan Hoekse Lijn vastgesteld. Ontwerpbestemmingsplannen “Hoek van Holland-Bedrijventerrein, 1e herziening” en  MER. Bekendmaking ter inzage legging. Bijbehorende documenten op de site ruimtelijkeplannen.nl: vaststellingsbesluit, regels, toelichting.


Ontwerpbestemmingsplannen ter inzage 5 juni 2015 (inmiddels gesloten)
5 juni 2015 zijn de bestemmingsplannen en de MER ter visie gelegd. Op de bestemmingsplannen en de MER kunnen gedurende een periode van 6 weken zienswijzen worden ingediend. De gemeente Maassluis (11 juni 2015) en de gemeente Rotterdam (17 juni 2015) organiseren in dit kader een informatieavond.

Ruimtelijke ordeningsprocedures
In alle gemeenten langs de Hoekse Lijn wordt de komende tijd gewerkt aan de ruimtelijke ordeningsprocedures (o.a. bestemmingsplan(en)) die benodigd zijn om de ombouw en verlenging van de Hoekse lijn mogelijk te maken. Een kort overzicht van de totale inspraakprocedure Hoekse Lijn:

  • Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD): ter visielegging 17 september 2014. Betrokkenen konden hun zienswijzen tot en met 17 oktober 2014 kenbaar maken.
  • De MER (inclusief de passende beoordeling) en de bestemmingsplannen (ontwerp) van alle vier de gemeenten gaan volgens de huidige planning gelijktijdig ter visie op 5 juni 2015. U heeft dan zes weken de tijd om uw zienswijze op de MER en ontwerpbestemmingsplan(en)  kenbaar te maken.
  • Indien u een zienswijze hebt ingediend op het ontwerpbestemmingsplan kunt u na bekendmaking van het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gemeente geeft in de bekendmaking van het vaststellingsbesluit aan in welke periode u beroep kunt instellen. De periode bedraagt altijd 6 weken.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) markeerde de start van de bestemmingsplannen en de MER. De NRD heeft - tot 17 oktober 2014 - ter visie gelegen en is ook aangeboden aan de Commissie MER voor advies. In totaal zijn 17 zienswijzen ingediend, waarvan een groot deel vanuit Hoek van Holland en een tweetal uit Maassluis. Daarnaast hebben partijen als Hoog Heemraadschap Delfland (HHD), natuurorganisaties en Rijkswaterstaat gereageerd. De zienswijzen zijn beantwoord in een Nota.  Een deel van de ingebrachte zienswijzen wordt meegenomen in het MER-traject (en de onderzoeken).

Eerdere publicatietekst  NRD
Hieronder vindt u de informatie, zoals wij deze eerder hebben gepubliceerd:
Als bewoner, belanghebbende, kunt u uw zienswijze indienen. U kunt reageren volgens de gebruikelijke gemeentelijke inspraakprocedures. U vindt vanaf 17 september 2014 een kennisgeving in de gemeentelijke bladen.De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is een document dat altijd vooraf gaat aan een Milieu Effect Rapportage. In de notitie wordt omschreven wat de scope van het project is en welke onderwerpen in de MER behandeld zullen worden.

Officiële documenten behorende bij de ter visielegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau:

Eerdere publicatie vergunningen
December 2014 zijn de omgevingsvergunningen voor de voorbelasting bij Schiedam en Vlaardingen aangevraagd. Ook is een vergunning aangevraagd voor de aanleg van het intakspoor en het passeerspoor voor het goederenvervoer bij Schiedam. Vlaardingen: het besluit en bijbehorende stukken hebben vanaf 6 februari 2015 gedurende zes weken ter inzage gelegen in het Stadskantoor Westnieuwland 6 te Vlaardingen.

 

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam