Kennisgeving Hoekse Lijn

17 sep 2014

Burgemeester en wethouders van Rotterdam, Vlaardingen, Maassluis en Schiedam maken bekend dat ruimtelijke besluiten en een milieueffectrapport (MER) voor aanpassing van de Hoekse Lijn worden voorbereid en de notitie Reikwijdte en Detailniveau MER Hoekse Lijn voor zienswijzen ter inzage ligt.

Aanleiding
Het project Hoekse Lijn beoogt de ombouw van de bestaande treinverbinding tussen  Schiedam en Hoek van Holland naar een metroverbinding mogelijk te maken en een verlenging van het huidige station Hoek van Holland Strand naar een nieuw eindstation. De gemeenten zullen ten behoeve van het project de vereiste ruimtelijke besluiten en gezamenlijk een milieueffectrapport (MER) voorbereiden. 

Bestemmingsplan, MER en notitie Reikwijdte en Detailniveau
De gemeente Rotterdam bereidt voor het gebied Hoek van Holland een bestemmingsplan voor. In het MER worden de milieueffecten op de omgeving in beeld gebracht van de ombouw en verlenging die worden mogelijk gemaakt in de ruimtelijke besluiten. Het MER maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan. In de notitie Reikwijdte & Detailniveau MER Hoekse Lijn (nR&D) wordt het voornemen om ruimtelijke besluiten voor te bereiden toegelicht en wordt een voorstel gedaan voor de onderzoeken in het MER.

Zienswijzen
Burgemeester en wethouders van Rotterdam, Vlaardingen, Maassluis en Schiedam hebben op 02-09-2014 besloten om de nR&D voor advies toe te zenden aan bestuursorganen en maatschappelijke partijen. Ter voldoening aan het bepaalde in 7.9 lid 1 en lid 2 en artikel 7.27 lid 3 en 4 van de Wet milieubeheer maakt het college bekend dat de nR&D MER Hoekse Lijn gedurende een periode van 4 weken vanaf 19-09-2014 tot 17-10-2014 ter inzage gelegd wordt bij:
Gemeente Rotterdam:
Stadswinkel XL Centrum
Coolsingel 40 (ingang Doelwater tegenover hoofdbureau politie)
3011 AD Rotterdam 

Stadswinkel Hoek van Holland
Prins Hendrikstraat 161
3151 AE Hoek van Holland 

DCMR Milieudienst Rijnmond
Parallelweg 1
3112 NA Schiedam

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder over het voornemen en de nR&D zienswijzen kenbaar maken aan:

DCMR Milieudienst Rijnmond
Afdeling Gemeenten en MKB, bureau Ruimtelijke Ontwikkeling
t.a.v. Adviesloket Ruimtelijke Ontwikkeling
Postbus 843
3100 AV Schiedam
of via info@dcmr.nl

De nR&D is te raadplegen via www.hoekselijn.stadsregio.nl/bewoners en www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen

Over de concept nR&D is advies gevraagd aan de commissie voor de milieueffectrapportage. Het advies is als bijlage bij de nR&D bijgevoegd. Bestuursorganen worden om advies gevraagd. De zienswijzen en adviezen worden samengevat in het advies Reikwijdte en Detailniveau en, voor zover dat mogelijk is, verwerkt in het MER. Een passende beoordeling maakt onderdeel uit van het MER, vanwege mogelijk significante effecten op het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen.

Voor vragen over het voornemen kunt u zich wenden tot de heer P. Cox, projectleider Hoekse Lijn, gemeente Rotterdam, 010-4896227. Voor vragen over de m.e.r.-procedure of voor het maken van een afspraak voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u zich richten tot mevrouw L. de Voogd van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 010-2468 166/ lien.devoogd@dcmr.nl.

© 2019 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam