Ontwerp spoorverlenging

Aardebaan Hoek van Holland Haven - Strandweg
Het eerste deel van het tracé betreft de aansluiting op de Hoekse Lijn van Haven tot aan de Strandweg. Hier wordt de bestaande baan omgebouwd tot ‘standaard’ Hoekse Lijn-baan. Er komen nieuwe sporen, wissels en bovenleiding. En op een aantal plekken worden langs het spoor geluidsschermen geplaatst. Het looppad, de kabelkokers en de hekwerken realiseren we op dezelfde wijze als het ontwerp van de ombouw. Om trillingen tegen te gaan, leggen we ballastmatten aan. Halverwege de Stationsweg gaat het spoor van dubbelspoor over naar enkelspoor. Delen van het oude station Hoek van Holland Strand worden gesloopt.

Kruising Strandweg
De kruising met de Strandweg is een gelijkvloerse kruising. Bij het ontwerp van de kruising is rekening gehouden met de richtlijnen van ProRail met betrekking tot benodigde zichtlijnen en wordt uitgegaan van een maximale snelheid van 80 km/uur.

Schematische weergave uitvoering spoorverlenging

Tunnelbak (Strandweg – Strandboulevard)
Het tracé Strandweg – Strandboulevard (achter de appartementencomplexen aan de Strandweg) zal in een tunnelbak worden aangelegd. De metro rijdt op dit deel van de baan door Natura 2000-gebied. Vanuit de natuurregelgeving is er de verplichting om aan te tonen dat er geen significant negatieve effecten optreden in dit gebied door de aanleg van de metro. De tunnelbak wordt daarom half verdiept aangelegd, vervolgens afgedekt met zand en ingericht als duin. Hierdoor is geen sprake van zichtbare aantasting van het Natura 2000-gebied en gaat geen fysieke natuur verloren. Naast de natuuraspecten zorgt de tunnelbak ervoor dat de omwonenden in de nabijgelegen appartementencomplexen geen overlast ondervinden van geluid en trillingen van de metrolijn. De tunnel heeft een lengte van circa 248 meter, een inwendige hoogte van 5,5 meter en wordt half verdiept aangelegd ten opzichte van het huidige maaiveld. Er loopt een enkel spoor door de tunnel. De tunnel is uitgerust met de benodigde veiligheidssystemen en is voorzien van vluchtwegen, vluchtwegverlichting e.d.

Open bak (Strandboulevard – Badweg)
Ter plaatse van de “oude” duinen langs de Strandboulevard wordt de metro aangelegd in een open bak. De bak is enkelsporig. De bak zal half verdiept worden aangelegd en worden ingepast in de omgeving. In dit deel van het tracé ligt de gelijkvloerse kruising met de Strandboulevard. Bij het ontwerp van de kruising is rekening gehouden met de richtlijnen van ProRail met betrekking tot benodigde zichtlijnen en wordt uitgegaan van een maximale snelheid van 80 km/uur. De Paviljoensweg is omgelegd om een extra kruising met de metrolijn te voorkomen.

Verhoogde railopstorts (baan langs de Badweg)
Vanwege de kans van zand op de spoorbaan langs de Badweg is gekozen voor een oplossing waarbij de spoorstaaf verhoogd wordt aangebracht ten opzichte van de omgeving. De spoorstaaf wordt daarbij gemonteerd op hogere betonnen poeren dan de standaardoplossing. Zo kan het zand bij harde wind vrij verstuiven. Ook is zo een grotere buffercapaciteit aanwezig mocht het zand ophopen. Verder worden de poeren onderbroken uitgevoerd om het zand er doorheen te kunnen laten waaien, dit biedt ook de mogelijkheid om neergeslagen zand eenvoudig te verwijderen van de baan. De spoorstaven komen circa 0,5 m boven maaiveld met oplegpunten om de 1,5 meter. Een poer is in de bouwkunde een ondersteuning, bedoeld om de krachten uit een bouwwerk over te dragen op de ondergrond. Aan het einde van dit tracédeel, richting metrostation Hoek van Holland Strand, gaat het spoor weer over van enkel- naar dubbelspoor.

Eindstation Hoek van Holland Strand
Het tracé eindigt bij het metrostation Hoek van Holland Strand, direct gelegen aan het strand. In het Definitief Ontwerp is voorzien in een integraal ontwerp van het metrostation met de direct aangrenzende buitenruimte, het strandplein. Bij het ontwerp van het metrostation is rekening gehouden met de specifieke locatie- en klimaatomstandigheden. Het eindstation wijkt daarom qua ontwerp af van de overige stations langs de Hoekse Lijn. Er zijn specifieke maatregelen nodig voor de bescherming tegen zand, wind, en zout (zeewater). Een wens van het Rotterdamse college was om het eindstation meer allure te geven. Het metrostation heeft zelf ook de functie van het weren van zand en wind. 

Impressie kruising Strandboulevard
Impressie overzicht tracé
Impressie met een metro die uit de tunnel komt en de Strandweg oversteekt.
Impressie overzicht tracé richting Strand
Impressie aankomst tracé op het strandplein