Natuur

De natuur heeft volop de aandacht bij de aanleg van de metro naar zee. Waar we voor veranderingen zorgen, nemen we maatregelen. Door de aanleg van het nieuwe station Hoek van Holland Strand en het strandplein ontstaat er een brede strook verhard gebied. Voor de rugstreeppad en de zandhagedis is dit een lastig obstakel. De padden en hagedissen ondervinden hinder van bijvoorbeeld de menselijke activiteiten, van verharde obstakels als trappen en keerwanden en van verlichting. Deze veranderingen zullen de aanwezige populatie rugstreeppadden en zandhagedissen nadelig kunnen beïnvloeden. Daarom treffen we in overleg met de stadsecologen maatregelen, waarmee we het leefgebied van dieren en planten zo min mogelijk schaden.

Deze maatregelen bestaan uit:

  • Het metrospoor geschikt maken voor 'onderdoor kruipen'.
  • Het inrichten van het gebied rond het metrospoor, zodat een optimaal leefgebied ontstaat.
  • Het realiseren van een faunatunnel onder de Badweg. 
  • Het openmaken van een strook duin voor een migratieroute. 

Kaartbeeld met de natuurmaatregelen ten behoeve van de migratieroute  
 

Onderdoor kruipen
Het nieuwe metrospoor tussen de Strandboulevard en het nieuwe station komt 'zwevend' boven het maaiveld te liggen. Dit gebeurt door het spoor op blokken te leggen. Door de verhoogde ligging kunnen diersoorten eronderdoor kruipen. De mazen van de hekken langs de baan zullen zo groot zijn dat de zandhagedis en de rugstreeppad erdoorheen kunnen kruipen.

Impressie van het metrospoor op blokken nabij de wadi aan de Badweg.

Impressie van het metrospoor op blokken nabij de wadi aan de Badweg

Optimaal leefgebied
Ten zuiden van het toekomstige spoor ligt de wadi (waterafvoer door infiltratie). Dit is de voortplantingsplaats van de rugstreeppad.  De wadi wordt vergroot, waarbij de aanwezige vegetatie (planten), de natte oevers en de bodem van de bestaande wadi onaangeroerd blijven. Het gebied tussen het spoor en de Badweg krijgt een duinbegroeiing. Deze planten bieden bescherming aan dieren op de route van en naar de faunatunnel. 

Een luchtfoto waarop je de wadi ziet liggen naast de Badweg, gemaakt op 5 augustus 2020

Luchtfoto van de wadi gemaakt op 5 augustus 2020

Faunatunnel Badweg
Om voor faunasoorten een veilige verbinding te realiseren, ligt onder de Badweg een ecopassage. De rugstreeppad en zandhagedis kunnen vooral profiteren van deze veilige oversteek. Deze tunnel heeft in de bouwfase de functie om de voortplantingsplaats (wadi) voor de rugstreeppadden bereikbaar te houden. In de eindsituatie heeft de ecopassage een permanente functie als veilige verbinding. En is het onderdeel van de migratieroute tussen de duingebieden. 

Op de foto is de aanleg van de faunatunnel in de Badweg te zien

Aanleg van de faunatunnel in de Badweg, april 2019

Openmaken duinstrook
Het openen van een duinstrook voor een veilige route van en naar de faunatunnel en verder, voor konijn tot rugstreeppad. Tussen de grote parkeerplaats aan de Badweg en de Rivierkant is inmiddels een strook opengemaakt. Hierdoor is een breed pad ontstaan. Zowel boven- als ondergronds is duindoorn verwijderd. Nu ontstaat er een open zandbodem die zorgt voor kruidachtige begroeiing. Jaarlijks onderhoud zorgt ervoor dat deze strook open blijft. Tijdens de uitvoeringsfase van metro aan zee sturen zogenaamde paddenschermen de fauna in de goede richting. In de eindsituatie zullen dieren zelf de meest optimale route moeten vinden om zich te verspreiden en te bewegen tussen de (duin)gebieden.

Tekening van een duinstrook voor een migratieroute van faunasoorten

Openmaken duinstrook zodat een veilige route van en naar de faunatunnel ontstaat

Nauwe korfslak
Naast de mens, de zandhagedis en de rugstreeppad, beweegt zich nog meer voort in de Hoekse duinen. De ene soort kan je zien met het blote oog en de ander niet. Denk aan de nauwe korfslakken. Je ziet ze niet, maar ze zitten er wel én zijn beschermd. Daarom hebben experts op dit gebied, voorafgaand aan het voorbereidende werk, de aanwezige nauwe kortslakken overgezet naar een veilig gebied. Maart 2019 zijn de nauwe kortslakken die leven in de Solleveld & Kapittelduinen (Natura 2000-gebied) verplaatst en teruggebracht. De strooisellaag, waar de nauwe korfslakken in leven, is handmatig verzameld in plastic kratten. Tegelijkertijd zijn maatregelen getroffen om tot een zo geschikt mogelijk nieuw leefgebied te komen in het aangrenzend deel van het Vinetaduin. Hier zijn de slakken direct weer uitgezet. Gedurende drie jaar vindt monitoring plaats naar de ontwikkeling van de populatie van de slakken. Er is een natuurvergunning verleend door de Provincie Zuid-Holland, met de daarin genoemde maatregelen voor de Nauwe Korfslak. Ook zijn afspraken gemaakt met partijen als Zuid-Hollands Landschap en Stichting Anemoon die de gemeente hierbij adviseren.

Foto van de nauwe korfslak, een beschermde soort

De piepkleine nauwe korfslak leeft in de duinen van Hoek van Holland © Wikipedia