Over ons

De gemeente Rotterdam realiseert het project Hoekse Lijn in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in samenwerking met het rijk, de gemeenten, ProRail en de RET. De gemeente Rotterdam is vanaf  3 december 2014, als subsidieontvanger, opdrachtgever van het project Hoekse Lijn.

De toekomstige verbinding loopt door het bestuurlijk gebied van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (voorheen de stadsregio Rotterdam), de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Rotterdam/Hoek van Holland *. De betrokken gemeenten zijn de afgelopen jaren intensief betrokken geweest bij het proces en het ontwerp van de vernieuwde Hoekse Lijn. De afspraken tussen de stadsregio Rotterdam en de betrokken gemeenten zijn vastgelegd in een Bestuurlijk Convenant deel I en deel II. ProRail is als huidige beheerder van het hoofdspoor direct betrokken als adviseur, de RET als toekomstige gebruiker van de infrastructuur.

* Sinds maart 2014 is de gebiedscommissie Hoek van Holland onderdeel van het stadsbestuur Rotterdam. Voorheen was dit de deelgemeente Hoek van Holland. Raad, college van B&W en gebiedscommissies vormen gezamenlijk de gemeentelijke overheid.

Projectorganisatie

Planstudie- en Uitwerkingsfase
De stadsregio Rotterdam (SR) is de bestuurlijke opdrachtgever voor de projectorganisatie van de ombouw Hoekse Lijn. De stadsregio wordt geadviseerd door een Directieraad (DR), die als voorportaal functioneert naar de Stuurgroep (SG). Voor de besturing van het project laat de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer (VenV) zich bijstaan door de Stuurgroep (SG), bestaande uit de wethouders Verkeer en Vervoer van de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis met ProRail en de RET als adviseurs.
In de DR hebben naast de gemeenten en ProRail, ook de RET en Stadsontwikkeling zitting. De projectorganisatie - het projectbureau Hoekse Lijn - wordt geleid door de projectmanager Hoekse Lijn die zich op ambtelijk niveau laat adviseren door een projectgroep.

Realisatiefase
Het openbaar vervoer is de primaire verantwoordelijkheid van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (voorheen de stadsregio Rotterdam). Waar de stadsregio Rotterdam tot en met de Uitwerkingsfase opdrachtgever was van het project, is haar rol in de Realisatiefase verandert in die van subsidiegever. De gemeente Rotterdam is vanaf  3 december 2014, als subsidieontvanger, opdrachtgever van het project Hoekse Lijn. Het College van B&W laat zich binnen de projectstructuur vertegenwoordigen door de wethouder Verkeer en Vervoer (V&V), die de eindverantwoordelijkheid draagt voor het projectresultaat, binnen de kaders en voorwaarden van de projectsubsidie van de Stadsregio.

Stakeholders
De kaders waarbinnen de gemeente Rotterdam het opdrachtgeverschap vervult, zijn vastgelegd in de Bestuurlijke Overeenkomsten deel I en deel II en in de Uitvoeringsovereenkomst met de Stadsregio. Ter bewaking van deze kaders - en ter bewaking van de belangen van de huidige/toekomstige spoorbeheerders - is in de realisatiefase het zogenoemde stakeholdersoverleg geïntroduceerd.

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam