Veelgestelde vragen

Algemeen

 • Kunnen de bruggen straks nog open tijdens de spits?

  De bruggen in Vlaardingen en Maassluis zijn inpasbaar in de dienstregeling behalve tijdens de spits. Ook in de huidige situatie gaan de bruggen niet open tijdens de spits. De situatie blijft in die zin dus ongewijzigd.

 • Het project kent twee spoorbruggen. Is bekend hoe de bediening gaat verlopen? Op afstand?

  Er is en wordt overleg gevoerd met belangenbehartigers van de bruggen over openingstijden. Voor beide bruggen is geconstateerd dat het openingsregime afgestemd kan worden op de dienstregeling van de metro en vice versa. Een eventuele bediening op afstand valt buiten dit kader en is aan de beheerder van de bruggen.

 • Hoe zit het met onderdoorgangen, gelijkvloerse kruisingen?

  Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur. Er komen alleen ongelijkvloerse kruisingen als dit vanuit de beschouwing van het veiligheidsniveau op de gehele lijn noodzakelijk is. Vooralsnog wordt verwacht dat er geen ongelijkvloerse kruisingen gemaakt hoeven te worden. Uiteindelijk moet de inspectie van het ministerie (ILT) hierover oordelen.

 • Wat is het verschil tussen het geluid van de metro ten opzichte van de trein?

  Een metro bestaande uit 2 rijtuigen, maakt bij hogere snelheden iets meer geluid dan een driedelige sprinter; bij lagere snelheden is de metro iets stiller. Een metro met slechts 1 rijtuig is ook stiller dan een trein. Wel betekent de hogere frequentie dat het passagegeluid vaker gehoord wordt.

 • Hoeveel reizigers maken nu gebruik van de lijn en wat zijn de verwachtingen in 2020?

  Op het trajectgedeelte ‘Hoek van Holland Strand’ – ‘Schiedam Nieuwland’ betekent een metro in 2020 circa 40% meer instappende reizigers dan wanneer de trein blijft rijden. Deze groei is gebaseerd op modelberekeningen en gerelateerd aan de nieuwe stations en de koppeling met het metronet. Na 2020 is de verwachting dat de groei tot 2025 verder kan toenemen met 5-10%.

 • Wanneer is de ombouw van de Hoekse Lijn klaar?

  De start van de exploitatie Hoekse Lijn is op 30 september 2019; als er geen grote tegenvallers zijn tijdens de uitvoering van het test- en proefbedrijf. Bekijk de totale planning.

 • Zijn de overwegen in de toekomst langer dicht?

  Als gevolg van de frequentieverhoging gaan de overwegen vaker dicht, maar omdat er met lichtrailvoertuigen wordt gereden (die snel optrekken en afremmen) zal de totale tijd van een dichte overweg juist afnemen.

 • Waarom moet de Hoekse Lijn worden vernieuwd?

  Het project Hoekse Lijn omvat de ombouw van de bestaande infrastructuur van de zogeheten Hoekse Lijn, het NS traject tussen Schiedam Centrum en Hoek van Holland Strand, tot een hoogwaardige lightrailverbinding die gekoppeld wordt aan het Rotterdamse metronetwerk. Hiermee ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen Hoek van Holland strand, de aanliggende gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam met het hart van Rotterdam. De oplossing voor lightrail biedt tevens de mogelijkheid om meer stations langs de lijn te openen en daarmee de bereikbaarheid in de regio te vergroten. Met de frequentieverhoging, de nieuwe stations (Steendijkpolder en Hoek van Holland Strand) en de verbinding met het metronet wordt een substantiele reizigersgroei (circa 40%) bereikt.

 • Vinden er bestemmingsplanwijzigingen plaats?

  Voor de aanleg van het nieuwe station Steendijkpolder en de tracéverlenging Hoek van Holland zijn bestemmingsplanwijzigingen nodig. Ditzelfde geldt voor een aanpassing van de toegestane bouwhoogte bij Schiedam Nieuwland.  De gemeenten volgen hierbij de gebruikelijke procedure. Hieraan toegevoegd is de keervoorziening Vlaardingen West; het betreft hier een uitgebreide omgevingsvergunning voor de definitieve situatie. Deze omgevingsvergunning is ook noodzakelijk voor het verleggen van de sporen (in een zogenaamde rechtstand) bij Vlaardingen Oost.

 • Worden er overwegen toegevoegd aan de Hoekse Lijn?

  Alleen bij Hoek van Holland worden 2 gelijkvloerse kruisingen toegevoegd (Strandweg en Strandboulevard) als gevolg van de spoorverlenging. Verdere toevoeging, danwel ondertunneling van bestaande overwegen is vanuit de het project niet noodzakelijk.

 • Hoe zit het met de bovenleiding. Zijn er nog systeemaanpassingen noodzakelijk?

  De bovenleiding op de Hoekse Lijn wordt gehandhaafd, maar wordt omgebouwd naar 750 Volt ten behoeve van het lightrailmaterieel. De verlenging naar het strand wordt ook van bovenleiding voorzien.

 • Komen er geluidsschermen?

  Voor het geluid wordt uitgegaan van het wettelijk kader. Hiervoor bestaan een normering en een rekenmethodiek. Er vindt akoestisch onderzoek plaats. Uitgangspunt is om geluidsschermen zoveel mogelijk te beperken in lengte en hoogte en voor zover mogelijk minder-zichtbare maatregelen toe te passen ter beperking van het geluid. Op dit moment zijn - op basis van het 'Akoestisch onderzoek ombouw Hoekse Lijn, 30 juli 2015' op de volgende locaties geluidsschermen voorzien: Schiedam, VlaardingenMaassluis en Hoek van Holland (klik op de gemeente voor meer informatie).

Stations en voertuigen

 • Komen er tourniquets op de stations?

  Alle metrostations van de Hoekse Lijn worden voorzien van tourniquets. 

 • Wat wordt er gedaan om de sociale veiligheid op de stations te verbeteren?

  Het halteconcept voorziet in een obstakelvrij perron. De objecten die wel worden aangebracht (reizigersinfo etc.) zijn zoveel mogelijk transparant. Verder zorgt het chipkaartsysteem voor een barrière voor mensen die op het perron niets te zoeken hebben. Daarnaast is er uiteraard cameratoezicht en een SOS-paal.

 • Komen er P&R voorzieningen?

  Parallel aan de plannen loopt er een onderzoek vanuit de stadsregio Rotterdam (per 1 januari 2015 de Metropoolregio Rotterdam Den Haag) en de afdeling verkeer en vervoer van Stadsontwikkeling/gemeente Rotterdam, naar deze voorzieningen. Eventuele aanleg is een verantwoordelijkheid van de gemeenten en valt buiten de projectscope. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag geeft wel subsidie voor dit soort bereikbaarheidsverhogende voorzieningen.

 • Hoe zit het met de toegankelijkheid van de stations? Komen er (rol)trappen, liften of hellingbanen?

  Het metrosysteem wordt gekenmerkt door een goede toegankelijkheid voor minder-validen en een gelijkvloerse in-/uitstap tussen metro en perron. Ieder nieuw station wordt naast trappen ook voorzien van een hellingbaan, afhankelijk van de hoogte die overbrugd moet worden. Bij Schiedam Nieuwland en Vlaardingen Oost komen tevens liften. Er komen geen roltrappen.

 • Wat is de stand van zaken ontwerp stations?

  Het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam heeft 9 juli 2014 het definitieve besluit genomen om de Hoekse Lijn om te bouwen tot metro. Het definitief ontwerp van de baan en de stations is nu gereed, met uit zondering van de plannen voor de verlenging van de lijn tot het strand van Hoek van Holland en de aansluiting voor het goederenspoor in Schiedam. Aan die onderdelen wordt nog getekend. 

  De architect van gemeentewerken Rotterdam heeft een ontwerp(visie) voor de stations opgesteld. In januari 2008 is in de stuurgroep Hoekse Lijn dit ambitieniveau vastgesteld. De plannen zijn in overleg met de betrokken gemeenten uitgewerkt in zogenoemde ontwerpateliers. Hier is een principe ontwerp voor de stations uit naar voren gekomen. Op 19 december 2008 heeft de stuurgroep het halteconcept vastgesteld. In de ontwerpuitwerking wordt rekening gehouden met de introductie van R-net, het toekomstig beeldmerk voor hoogwaardig OV in de Randstad.  

 • Hoe komen de voertuigen eruit te zien?

  De RET heeft voor de Hoekse Lijn 16 nieuwe voertuigen aangeschaft. Het materieel is vergelijkbaar met de nieuwe RET voertuigen van RandstadRail. Bombardier Flexity Swift (type RET SG3). Een metrotrein bestaat uit 2 voertuigen van elk 42 meter. Een dergelijke metro van 84 meter heeft een zogenaamde normbezetting. In deze fase kan hierbij van ca. 400 passagiers worden uitgegaan. Het aantal zitplaatsen is 208. Op 11 november 2015 reed de eerste nieuwe SG3 de RET remise Waalhaven binnen.

 • Hoe komt de omgeving van de stations eruit te zien?

  De inrichting van de omgeving wordt bepaald door de betrokken gemeenten en valt niet binnen het project. 

Reizen met Hoekse Lijn

 • Wordt er nog gekeken naar een 10 minuten zomerdienstregeling naar het strand van Hoek van Holland?

  Voor de zomerperiode, en in weekenden rond de zomer, wordt rekening gehouden met een 15 minuten dienstregeling; de infrastructuur zal het rijden van deze frequentie mogelijk maken. De daadwerkelijke dienstregeling wordt bepaald door de RET en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De RET wil tijdens top-zomerdagen en evenementen (10 à 15 warmste dagen per jaar) een 7,5-minutendienst naar Hoek van Holland Strand rijden. Het gaat hierbij om zogenaamde versterkingsritten met inzet van een periode van 3 tot 4 uur en soms van 6 tot 8 uur.

 • Reizen met een NS- abonnement vanaf Schiedam Centrum of Rotterdam Centraal. Blijft dit in de toekomst mogelijk?

  Er zijn momenteel verschillende abonnementsvormen beschikbaar op de OV-chipkaart al dan niet geldig bij de RET en andere OV-bedrijven. Er zijn ook abonnementen, die geldig zijn bij zowel de RET als de NS. Bezoek de RET website over de Hoekse Lijn voor meer informatie over uw toekomstige metroreis op de Hoekse Lijn.

 • Wat wordt de prijs van een kaartje? Wordt dat duurder dan het NS kaartje?

  Door de RET wordt straks bij de Hoekse Lijn het zogenaamde stadstarief van toepassing. Reizigers betalen een instaptarief en daarnaast een tarief voor de afgelegde afstand. In dit tarief wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daluren. Verder zal er uitsluitend met de OV-chipkaart gereisd kunnen worden. Bezoek de RET website over de Hoekse Lijn voor meer informatie over uw toekomstige metroreis op de Hoekse Lijn.

 • Wordt de reistijd tussen Schiedam – Hoek van Holland verkort met de Hoekse Lijn?

  De reistijd van Schiedam naar Hoek van Holland wordt iets korter, dan met de huidige dienstregeling van de NS het geval is. De reistijd gaat namelijk van 27 minuten terug naar 25 minuten, waarbij de reiziger dichter bij het strand wordt gebracht en er op één station extra wordt gestopt (Maassluis Steendijkpolder). De reistijdwinst is vooral te danken aan de kortere halteringstijd van de metro, met gelijkvloerse instap en veel deuren. Dit compenseert dus de iets lagere topsnelheid van de metro ten opzichte van de trein.

 • Wat verandert er voor reizigers richting Dordrecht en Amsterdam (Schiphol)?

  Voor reizigers met de bestemming Den Haag of Amsterdam verandert er feitelijk niets, indien zij nu ook al op Schiedam Centrum overstappen. Reizigers die met de Intercity Direct naar Amsterdam reizen kunnen straks op Schiedam Centrum overstappen op een trein naar Rotterdam Centraal; dit kost straks enkele minuten - afhankelijk van de dienstregelingen NS en RET - extra reistijd. Reizigers in de richting Dordrecht / Breda kunnen zonder tijdverlies overstappen op station Blaak. Er wordt door de betrokken gemeenten bij de SR aangedrongen op behoud van een IC status voor Schiedam Centrum. Dit geldt ook voor Rotterdam Blaak.

  Hoekse Lijn (Vlaardingen) - Dordrecht:
  Oud: met overstap (13min) op CS, totale reistijd 0:41u.
  Nieuw: met overstap (10min) op Blaak, totale reistijd 0:41u.

  Hoekse Lijn (Vlaardingen) - Pijnacker:
  Oud: met overstap (12min) op CS, totale reistijd 0:42u.
  Nieuw: met overstap (5min) op Beurs, totale reistijd 0:42u.

 • Waar kunnen reizigers met de Hoekse Lijn overstappen voor de richting Gouda, Utrecht?

  Reizigers met de bestemming Gouda en Utrecht stappen met de nieuwe verbinding over op Rotterdam Alexander. De reistijd tot Alexander neemt in dat geval toe met ca. 6 a 8 minuten. Als alternatief kan men ook op Schiedam Centrum de trein, of op Beurs de metro naar Rotterdam CS nemen, en daar de trein richting Gouda/Utrecht te nemen.

  Hoekse Lijn (Vlaardingen) - Utrecht:
  Oud: met overstap (5min) op CS, totale reistijd 1:00u.
  Nieuw: met overstap (5min) op Alexander, totale reistijd 1:08u.

 • Wanneer stopt de NS met rijden?

  Op 18 november 2015 is bekend gemaakt dat de NS tot 1 april 2017 blijft rijden op de Hoekse Lijn, de OV-verbinding tussen Rotterdam Centraal en Hoek van Holland. Na 1 april wordt de trein vervangen door de metro. Op het  tracé Schiedam – Hoek van Holland treft de MRDH voorbereidingen om de huidige spoorlijn om te bouwen tot een metrolijn. In Schiedam sluit de metro aan op het Rotterdamse metronet. Het ombouwen start naar verwachting op 1 april 2017, waarbij vervangend vervoer wordt geregeld. Na de ombouwperiode rijdt de RET  met metro’s op de Hoekse Lijn. De eerdere concessie liep december 2012 af en was verlengd tot december 2015. November 2015 is deze opnieuw verlengd.

 • Kan de fiets worden meegenomen?

  Op de Hoekse Lijn gelden straks regels van de RET, als beoogd exploitant. De fiets mag op werkdagen buiten de spits gratis worden meegenomen tussen 09.00 uur en 16.00 uur en na 18.30 uur. Ook het in het weekend en op feestdagen mogen reizigers de gehele dag fietsen meenemen in de metro. Op andere tijdstippen is het meenemen van fietsen niet toegestaan. Fietsen zijn bovendien verboden in de metro bij evenementen en bij grote drukte op aanwijzing van het personeel. Fietsen mogen uitsluitend aan de hand worden meegenomen. Bezoek de RET website over de Hoekse Lijn voor meer informatie over uw toekomstige metroreis op de Hoekse Lijn.

 • Klopt het dat Rotterdam Centraal niet wordt aangedaan met de koppeling met metrolijn B?

  Met de metrokoppeling vervalt de rechtstreekse verbinding naar Rotterdam Centraal. Maar de Hoekse Lijn vervoert de metroreiziger snel van en naar het centrum van Rotterdam, bijvoorbeeld naar Beurs of Blaak. Uit onderzoek naar de vervoerwaarde van de lijn na ombouw blijkt in dit kader tevens dat de meeste reizigers een bestemming hebben, gelegen langs metrolijn B.

  De resultaten uit de verschillende varianten waren eenduidig: uitvoering van de Hoekse Lijn als metro levert in 2020 40% meer instappende reizigers op dan een treinverbinding. Een hogere frequentie en een rechtstreekse verbinding met het centrumgebied van Rotterdam wegen wat betreft vervoerwaarde op tegen de (extra) overstap richting ‘Rotterdam Centraal’ op ‘Schiedam Centrum’.

 • Hoe wordt het vervangend vervoer geregeld tijdens de ombouwperiode?

  De RET verzorgt het vervangend busvervoer tijdens de ombouw van de Hoekse Lijn. Meer informatie is te vinden op de RET website over de Hoekse Lijn.

 • Hoe ziet de dienstregeling er straks uit?

  De dienstregelingen zijn nog in ontwikkeling, maar de metro gaat dagelijks vaker rijden dan de trein nu op de Hoekse Lijn rijdt. Op www.ret.nl/hoekselijn wordt de meest actuele informatie over de dienstregeling geplaatst.

Goederenvervoer

 • Kan een voertuig voor het goederenvervoer zomaar over het lightrail spoor?

  Goederentreinen en metro’s kunnen in principe over hetzelfde spoor rijden. Voor de passage van de stations (perrons) is gekozen voor een parallelspoor dat een halve meter verder van het perron ligt, zodat de bredere goederentrein zonder problemen langs het perron kan rijden. Goederenvervoer verloopt straks alleen nog over het zuidelijk spoor, want daar liggen de bedrijven langs. Bij Schiedam komt aan de noordzijde een zogenoemd wachtspoor, waarop de goederentrein wacht om te kunnen invoegen.

 • Is het goederenvervoer veilig?

  De veiligheid wordt gegarandeerd door het spoorbeveiligingssysteem, zoals dat in het metronet wordt toegepast. Dit systeem stelt pas een rijweg voor de goederentrein in als zich daar geen metro meer in bevindt. Dit beveiligingssysteem heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als extreem betrouwbaar. De veiligheid wordt tevens uitgebreid getoetst door de inspectie van het ministerie, alvorens de lijn in gebruik mag worden genomen.

 • Hoe wordt straks het goederenvervoer gecombineerd met metroverkeer?

  Er rijden in de toekomst gemiddeld 2 a 3 goederentreinen per dag - buiten de spits - over de Hoekse Lijn. De bedrijven (Vlaardingen Vulcaanhaven) bevinden zich allemaal aan de zuidkant van het spoor. De goederentreinen krijgen straks een eigen "vrije" rijweg op het zuidspoor van de Hoekse Lijn. De metro's rijden op dat moment - en over dat traject - over het noordspoor (in 2 richtingen), maar de reiziger hoeft nooit het spoor over te steken naar een ander perron. De dienstregeling (10 minutenfrequentie) kan worden gehandhaafd. Dit is ook bevestigd in een computersimulatie. Vertragingen voor de metro treden beperkt op en alleen in westelijke rijrichting.

 • Wanneer rijdt het goederenvervoer? Hoe hard mag er gereden worden?

  Na onderzoek is gebleken dat goederenvervoer overdag buiten de spits plaats kan vinden zonder hinder van de metro-exploitatie. Deze oplossing is afgestemd met betrokken goederenvervoerders (KNV en verladers EVO). Goederenvervoer heeft een maximale snelheid van 40 kilometer per uur, over één spoor, het zuidelijke spoor. Bij enkele stations wordt de goederentrein – die breder is dan een metro – over strengelspoor geleid om het betreffende perron te passeren.

 • Is de veiligheid gegarandeerd bij de combinatie van goederenvervoer/lightrail?

  Ja, de nieuwe lijn zal uiteraard voldoen aan alle geldende veiligheidsvoorschriften. De spoorbeveiliging garandeert dat een metro en goederentrein elkaar nooit kunnen tegenkomen. Een goederentrein krijgt daartoe een vrije rijbaan (1 rijpad, per uur, per richting) die past in de metrodienstregeling.

Schiedam

 • Heeft de projectorganisatie contact met het Vlietland Ziekenhuis?

  Dit contact is gelegd en wordt voortgezet om de planuitwerking, uitvoering en de ombouw met hen af te stemmen.

 • Blijft de Nieuwe Damlaan onder station Nieuwland beschikbaar voor het verkeer ten tijde van de ombouw van het station?

  In principe blijft de weg zoveel mogelijk beschikbaar voor het verkeer. Er zullen naar verwachting hoogstens tijdelijke (nachtelijke en/of gedeeltelijke) afsluitingen zijn voor bijzondere werkzaamheden.

 • In hoeverre versnelt de ombouw van de Hoekse Lijn de realisatie van station Schiedam Kethel?

  Het station Kethel valt buiten de scope van de ombouw van de Hoekse Lijn. De minister heeft aangegeven dat realisatie van dit station niet voor 2020 wordt voorzien.

Vlaardingen

 • Bij Vlaardingen Centrum is een onderdoorgang voor langzaam verkeer gewenst. Is dit mogelijk?

  In principe worden onderdoorgangen alleen toegevoegd als dat vanuit de beschouwing van het veiligheidsniveau op de gehele lijn noodzakelijk is. Mocht dit het aan de orde zijn, dan zullen onderdoorgangen alleen toegevoegd worden op plaatsen waar de meeste veiligheidswinst behaald kan worden. De verwachting is dat langs het gehele tracé deze onderdoorgangen niet noodzakelijk zijn. Indien de gemeente plannen heeft voor ondergrondse passages worden deze zoveel mogelijk met het project afgestemd.

 • Wordt er wat aan de lift gedaan bij Vlaardingen Oost?

  Na de ombouw wordt deze lift weer in werking gesteld. 

 • Wordt metrostation Vijfsluizen aangedaan bij het vervangend vervoer?

  De RET verzorgt het vervangend (bus)vervoer, hierbij wordt ook rekening gehouden met een busstop bij station Vijfsluizen. Meer informatie over het vervangend vervoer en de bijbehorende dienstregeling vindt u op de website van de RET.

Maassluis

 • Komen er bij de drie stations in Maassluis fietsenstallingen?

  De aanleg van fietsenstallingen valt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hiervoor gelden de gangbare subsidieregelingen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (tot 1 januari 2015 de stadsregio Rotterdam).

 • Waarom een keervoorziening bij station Steendijkpolder?

  Dit heeft een relatie met de gewenste uitdunning van de dienstregeling bij dit station. Bij dit station keert de helft van de metro’s en rijdt de andere helft door naar Hoek van Holland. Dit aanbod is afgestemd op de reizigersaantallen op deze trajecten.

 • Is gelijke oplevering van het nieuwe station Steendijkpolder en exploitatie lightrail Hoekse Lijn mogelijk?

  Ja, het nieuwe metrostation Steendijkpolder is gelijktijdig gerealiseerd en wordt gelijktijdig opgeleverd.

Hoek van Holland

 • Verdwijnt het huidige station Hoek van Holland Strand als het nieuwe station Strand in gebruik is genomen?

  Bij de start van de ombouw (1 april 2017) is het huidige station Hoek van Holland Strand komen te vervallen. Het nieuwe station Strand is onderdeel van de verlenging dat na de ombouw wordt gerealiseerd. Zolang het nieuwe station niet klaar is, doet tijdelijk metrostation Hoek van Holland Haven dienst als eindstation. Dit station wordt gerealiseerd ter plaatse van het oude stationsgebouw bij de Stena Line.

 • Waarom is Station Oranjebuitenpolder (Maeslantkering) niet meer opgenomen in het plan?

  Aanvankelijk maakte een station ter hoogte van de Maeslantkering, Oranjebuitenpolder, onderdeel uit van de scope van het project. Door het uitblijven van eerder verwachte ontwikkelingen in de omgeving is echter in 2008 besloten dit station niet te realiseren, omdat er te weinig reizigers worden verwacht. Technisch gezien wordt een toekomstige aanleg echter niet onmogelijk gemaakt.

Staat uw vraag er niet bij?

Wanneer uw vraag er niet bij staat, dan kunt u deze aan ons stellen via het contactformulier.

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam