Wijzigen geluidproductieplafonds (GPP's) Hoekse Lijn

06 apr 2016

Bekendmaking Bureau Sanering Verkeerslawaai, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij besloten heeft, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis toe te wijzen en de geluidproductieplafonds te wijzigen op 454 referentiepunten, gelegen langs de Hoekse Lijn. Bij brief van woensdag 30 maart (kenmerk: IenM/BSK-2016/22330) is het besluit kenbaar gemaakt aan de aanvragers.

Om de gevolgen van de aangevraagde wijziging van de geluidproductieplafonds voor de geluidsbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige objecten te beperken, worden doelmatige geluidbeperkende maatregelen getroffen. Deze zijn beschreven in het besluit.

Het ontwerpbesluit is op 14 oktober 2015 in het huis-aan-huisblad Waterweg Totaal en op 15 oktober 2015 in de Staatscourant en de Hoekse krant bekendgemaakt en heeft daarna zes weken ter inzage gelegen. Over het ontwerpbesluit is 1 zienswijze naar voren gebracht. Deze zienswijze is beantwoord in de zienswijzennota, welke als bijlage bij het besluit is gevoegd. De ingediende zienswijze heeft geleid tot een wijziging in het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit. Voor de inhoud hiervan verwijs ik naar de zienswijzennota.

Het besluit is op 7 april 2016 in de Staatscourant bekendgemaakt.

 

 

 

 
© 2019 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam